Privacystatement

Stichting Masterclass Health Contracting is zich ervan bewust dat het van essentieel belang is de persoonsgegevens van deelnemers, werknemers, sprekers alsook van haar andere relaties en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en beveiligen, conform de eisen van de AVG.

Wie zijn we?
Stichting Master Health Contracting (SMH) is gevestigd in Amersfoort, Databankweg 12a en heeft als doelstelling het aanbieden van colleges, waarin deelnemers (meer) kennis wordt bijgebracht op het gebied van organisatie en ontwikkeling binnen de Nederlandse zorgcontractering en hieraan gerelateerde politieke, maatschappelijke, bedrijfseconomische en overige relevante onderwerpen. SMH heeft daarnaast als doel deelnemers professioneel en persoonlijk te ontwikkelen in hun (onderhandelings)vaardigheden en persoonlijkheid.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, een intake bij ons doet, deelneemt aan een van onze events of opleidingen of op andere wijze gebruik maakt van onze dienstverlening.

Wij kunnen u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven als uit ons netwerk, publiekelijk beschikbare media, LinkedIn of andere bronnen, blijkt dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in werk gerelateerde dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken als u ons expliciet toestemming heeft gegeven om dit te doen conform ons Privacystatement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij ontwikkelingen in uw loopbaan en denken graag met u mee. Meer specifiek, uw persoonsgegevens verwerken wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het volgende:

 • u te informeren over onze dienstverlening, opleidingen, events en nieuwsbrieven (dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld d.m.v. de e-mailwizard);
 • als we een werknemersrelatie met u aangaan en onderhouden en om de hiervoor relevante administratie uit te kunnen voeren;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en wat is de bewaartermijn?
Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan;
 • profielfoto.

Bovenstaande gegevens hebben een standaard bewaartermijn van twee jaar, als er een andere bewaartermijn door u is aangegeven, houden we deze uiteraard aan.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Per situatie kijken wij naar de noodzaak om bepaalde persoonsgegevens wel of niet te verstrekken aan een derde partij. Met alle partijen waarmee wij uw gegevens delen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking, bescherming en vernietiging van uw persoonsgegevens als de verwerking niet langer noodzakelijk is. 

Wat zijn uw rechten: inzage, correctie wijzigen gegevens, vergetelheid/verwijdering en dataportabiliteit?
U heeft recht op inzage, wijziging, verwijdering of dataportabiliteit van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek indienen bij info@healthcontracting. Masterclass Health Contracting zal binnen twee weken contact met u opnemen om u hierover te informeren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Masterclass Health Contracting vindt het erg belangrijk om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een database op een server op ons eigen netwerk.

Uw gegevens worden op de volgende manier beveiligd:

 • het netwerk is afgeschermd d.m.v. een firewall die actief beheerd wordt en waarop de securitypatches altijd zo snel mogelijk worden geïnstalleerd;
 • onze servers worden beheerd door deskundig personeel dat zich bewust is van de gevoeligheid van uw gegevens;
 • onze servers zijn voorzien van recente beveiligingssoftware en –updates;
 • binnen onze organisatie hebben onze medewerkers slechts toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor de doelen zoals die beschreven zijn in dit statement;
 • al onze medewerkers zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden die het verwerken van uw persoonsgegevens met zich meebrengen;
 • alle backups worden versleuteld opgeslagen.


Met wie hebben wij een verwerkersovereenkomst?
Conform actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden verstrekken. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze opdrachtgevers, zustermaatschappijen en (IT) leveranciers.

Verwijderen en blokkeren cookie
De toestemming die u heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen. U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Gebruik van analyseprogramma’s en remarketing
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google),  om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en wat het effect is van onze advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s. De hierdoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie hierover.

Datalekken
Ondanks alle maatregelen die wij hebben getroffen om datalekken te vóórkomen, kunnen datalekken voor komen. Als uw gegevens (vermoedelijk) deel uitmaken van een datalek volgen wij de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en lichten wij u hierover in als dat noodzakelijk is conform de richtlijnen.

Als u vragen heeft over ons privacystatement kunt u contact met ons opnemen via info@healthcontracting.nl