Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MASTERCLASS HEALTH CONTRACTING

Artikel 1 – Definities
1.1 Masterclass Health Contracting: een opleidingscentrum dat colleges aanbiedt, waarin deelnemers (meer) kennis wordt bijgebracht op het gebied van organisatie en ontwikkeling binnen de zorgcontractering en hieraan gerelateerde politieke, maatschappelijke, bedrijfseconomische en overige relevante onderwerpen.
1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt of de rechtspersoon die een natuurlijk persoon laat deelnemen aan een door Masterclass Health Contracting georganiseerd college.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijzigingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Masterclass Health Contracting worden gedaan en op alle overeenkomsten tussen Masterclass Health Contracting en deelnemer die betrekking hebben op door Masterclass Health Contracting gegeven colleges.
2.2 Eventuele later gemaakte aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn alleen geldig als deze door Masterclass Health Contracting schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Masterclass Health Contracting behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Tevens behoudt Masterclass Health Contracting zich het recht voor om de collegedata, dan wel de locatie te wijzigen en/of de gastdocent te vervangen. Voor zover mogelijk zullen wijzigingen door Masterclass Health Contracting binnen een redelijke termijn voorafgaand aan het college aan deelnemer bekend worden gemaakt.

Artikel 3 – Aanmelding en inschrijving
3.1 Aanmelding geschiedt door Masterclass Health Contracting per post/e-mail een volledig ingevuld inschrijfformulier te sturen (zie www.healthcontracting.nl).
3.2 De aanmelding wordt definitief als Masterclass Health Contracting de inschrijving schriftelijk (per brief of per e-mail) heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Indien er teveel aanmeldingen voor een college zijn, wordt een wachtlijst aangelegd. Deelnemers op de wachtlijst, worden met voorrang toegelaten tot de volgende reeks na overleg met de deelnemer
3.3 Masterclass Health Contracting behoudt zich het recht voor de inschrijving van deelnemer zonder opgave van reden(en) te weigeren. Eventueel reeds betaald collegegeld wordt in geval van weigering gerestitueerd.

Artikel 4 – Annulering van de inschrijving
Annulering van de inschrijving door deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1. bij annulering tenminste één maand voor aanvang van het eerste college wordt 25% van het collegegeld in rekening gebracht;
2. bij annulering tenminste één week voor aanvang van het eerste college wordt 50% van het collegegeld in rekening gebracht;
3. bij annulering één week of korter voor aanvang van het eerste college is deelnemer het gehele collegegeld verschuldigd.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Na bevestiging van de aanmelding ontvangt deelnemer een factuur voor het collegegeld. Betaling van de factuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst daarvan plaats te vinden doch uiterlijk op de dag van aanvang van het college zelf.
5.2 Tenzij anders aangegeven, is in het collegegeld inbegrepen: collegemateriaal, koffie/thee, lunch, overnachting en diner. Overige consumpties zijn voor rekening van deelnemer.
5.3 Masterclass Health Contracting behoudt zich het recht voor om deelnemer de toegang tot het college te ontzeggen als betaling niet heeft plaatsgevonden en deelnemer geen bewijs van betaling kan overleggen. Dit ontslaat deelnemer overigens niet van zijn verplichting tot betaling. Niet tijdige betaling komt voor rekening en risico van deelnemer.
5.4 Zolang deelnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Masterclass Health Contracting heeft voldaan, heeft Masterclass Health Contracting het recht haar verplichtingen ten opzichte van deelnemer op te schorten. Onder verplichtingen wordt in ieder geval verstaan het verstrekken van op het college betrekking hebbende documenten, zoals collegemateriaal en certificaten.
5.5 Vanaf het moment dat deelnemer de op de factuur vermelde betalingstermijn overschrijdt, is hij een boeterente verschuldigd van 1% per maand.
5.6 Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het door deelnemer verschuldigde bedrag voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,–, onverminderd het recht van Masterclass Health Contracting om volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen van deelnemer.

Artikel 6 – Verhindering
6.1 Als deelnemer om welke reden dan ook niet op (een deel van) de overeengekomen collegedata aanwezig kan zijn, dient hij Masterclass Health Contracting hier vooraf schriftelijk van op de hoogte te stellen.
6.2 Masterclass Health Contracting biedt voor één gemist collegeblok de mogelijkheid om bij verhindering het volgend collegejaar alsnog het desbetreffende collegeblok te volgen.
6.3 Als deelnemer een collegeblok wil inhalen geldt als volgt: Wanneer Masterclass Health Contracting de afwezigheid uiterlijk vier weken voor de originele collegedatum waarop deelnemer afwezig was heeft ontvangen, zijn hier geen kosten aan verbonden. Als de afwezigheid minder dan vier weken van tevoren is doorgegeven is deelnemer een vergoeding van € 375 verschuldigd in verband met reeds gemaakte kosten.

Artikel 7 – Certificaat
Als deelnemer de volledige collegereeks heeft bijgewoond, ontvangt hij na afloop een certificaat van deelname. Aan dit certificaat kan deelnemer geen rechten ontlenen.

Artikel 8 – Eigendomsrecht
8.1 Het materiaal dat tijdens het college aan deelnemer wordt verstrekt, is eigendom van Masterclass Health Contracting.
8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Masterclass Health Contracting de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar verstrekte materialen, afbeeldingen, tekeningen, sheets, elektronische gegevensdragers enzovoort. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Masterclass Health Contracting niet worden gekopieerd of voor ander dan eigen gebruik worden gebruikt.
8.3 Bij iedere overtreding door deelnemer van het bepaalde in artikel 8.2 verbeurt deelnemer ten behoeve van Masterclass Health Contracting, zonder sommatie of ingebrekestelling, een direct opeisbare boete. Deze boete bestaat uit het verplicht doen van een week vrijwilligerswerk in de zorg of welzijn, vermeerderd met een extra dag vrijwilligerswerk voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid tot vergoeding aan Masterclass Health Contracting van schade te dezer zake.
8.4 Daarnaast is Masterclass Health Contracting gerechtigd om nakoming te vorderen van de verplichtingen van deelnemer.
8.5 Deelnemer moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 8.2 op eerste verzoek binnen de door Masterclass Health Contracting gestelde termijn retourneren. Als deelnemer aan dit verzoek niet (tijdig) gehoor geeft, is deelnemer aan Masterclass Health Contracting een boete verschuldigd van een extra dag vrijwilligerswerk in zorg of welzijn. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast is Masterclass Health Contracting gerechtigd om nakoming te vorderen van de verplichtingen van deelnemer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Als Masterclass Health Contracting aansprakelijk is voor door deelnemer tijdens of door het college geleden schade, beperkt die aansprakelijkheid zich tot directe schade. In geen geval is Masterclass Health Contracting aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van door of namens deelnemer aangeleverd (ondeugdelijk) materiaal, schade die veroorzaakt wordt door opzet of roekeloosheid van deelnemer en/of schade als gevolg van tekortkomingen van derden.
9.2 Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden tijdens of door het volgen van het college bij Masterclass Health Contracting, is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Masterclass Health Contracting in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
9.3 Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Masterclass Health Contracting voor het desbetreffende college aan de betrokken deelnemer in rekening is, dan wel zou worden gebracht.
9.4 Deelnemer vrijwaart Masterclass Health Contracting voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met volgen van het college.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op elke rechtsbetrekking tussen Masterclass Health Contracting en deelnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ieder geschil met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt aan de rechter te Utrecht voorgelegd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
10.2 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.

Masterclass Health Contracting | Databankweg 12A, 3821 AL Amersfoort | Telefoon: 033 – 303 14 84 | E-mail: info@healthcontracting.nl
Algemene Voorwaarden Stichting Master Health Contracting. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

Download hier onze algemene voorwaarden.